Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Custom Wraps statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70931690.
 

Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: personenauto waarvan het totaalgewicht incl. laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500kg.
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en plaatsing van onderdelen (carwrap folie), reparatie werkzaamheden en transport van auto’s.
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden en het wrappen van auto’s.
 • de opdrachtgever: degene die Custom Wraps een opdracht geeft tot het kopen van onderdelen en het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 1 – De offerte. 

 • De offerte van Custom Wraps wordt schriftelijk of elektronisch (e-mail en/of pdf) uitgebracht en is van kracht gedurende de aangegeven termijn.
 • Wij accepteren alleen opdrachten waarvan de offerte online is geaccepteerd of na uw schriftelijke (e-mail of via whatsapp) opdracht naar aanleiding van onze offerte (e-mail of via whatsapp) te hebben ontvangen. Mondeling genoemde bedragen zijn richtprijzen en niet geldig als offerte.
 • Na het accepteren van de offerte kan er een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag gevraagd worden. Wanneer deze aanbetaling ontvangen is staat hij na bevestiging van Custom Wraps vast in de agenda.
 • Het de- en hermonteren van handgrepen, koplampen, achterlichten, strips, antennes, spoilers, roosters, emblemen en typeplaatjes ed.) van het voertuig is standaard inbegrepen in het in de offerte genoemde bedrag tenzij anders vermeld.
 • Offertes zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

​Artikel 2 – De overeenkomst.

De overeenkomst dient schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. In deze overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de door opdrachtgever gewenste onderdelen
 • de omschrijving van de werkzaamheden
 • de prijzen van de onderdelen en werkzaamheden
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen
 • de wijze van betaling

Artikel 3 De opdracht.

 • De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door opdrachtgever gegeven opdracht komt pas tot stand nadat deze door Custom Wraps is bevestigd. Een bevestiging van de opdracht wordt desgewenst aan opdrachtgever verstrekt.

 Artikel 4 Aanlevering van de auto.

 • Wij wrappen uitsluitend met hoogwaardige carwrap folies van de merken 3M en Avery Dennison en niet met zelf aangeleverde materialen.
 • Wij monteren alleen OEM onderdelen of onderdelen van gerenommeerde fabrikanten. 
 • Wrappen gebeurt bij voorkeur in onze werkplaats (tenzij anders overeengekomen) en uitsluitend op afspraak.
 • Voertuigen dienen schoon gewassen, zonder wax en vuilresten te worden aangeleverd. Extra schoonmaakkosten zijn €45,- en zullen op de factuur worden bijgevoegd.
 • Bij het aanleveren van het voertuig controleren wij deze op beschadigingen, krassen, deukjes, etc. en worden er foto’s van het voertuig genomen.
 • Wij wrappen alleen de delen vermeld in de offerte voor het genoemde bedrag. Wij wrappen alleen de buitenzijde van het voertuig. Naar binnen vallende delen achter de naden van portieren, kofferbak deksel en motorkap worden gewrapt tot over de eerste rand.
 • Indien er meerdere kleuren folie op een vlak gemonteerd worden of bij delen die groter zijn dan de breedte van de folie of bij extreme vormen zal de folie overlappend gemonteerd worden. 
 • Meerwerk wordt apart gefactureerd, bv. binnenzijde deurstijlen, binnenzijde deuren, dakranden en rolbeugels.
 • Ongelakte delen worden standaard niet gewrapt en vallen niet onder het geoffreerde bedrag, tenzij anders vermeld in de offerte. Voertuigen met (herstelde) lakschade en of andere schade of ouder dan 5 jaar worden op eigen risico gewrapt.
 • Custom Wraps is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van in de auto achtergelaten goederen.
 • Het voertuig dient op de middag of avond vóór de geplande uitvoering bij ons schoon aangeleverd te worden. Om de kwaliteit van ons werk te kunnen waarborgen dient het voertuig te acclimatiseren in onze werkplaats. Ook raden wij aan als de auto gereed is deze nog een nacht te laten staan in onze werkplaats zodat de folie zijn optimale kleefkracht kan bereiken bij de juiste temperatuur.
 • Vóór het aanbrengen van een carwrap worden de emblemen en typeplaatjes door ons verwijderd. Deze kunnen door het proces niet altijd worden terug geplaatst. In dergelijke gevallen kunnen wij tegen betaling de originele emblemen en typeplaatjes bij de dealer bestellen en terug te plaatsen.
 • Bij het wrappen van interieurdelen waar een airbag in of onder gemonteerd zit kan het zijn dat deze niet of niet volledig werkt zoals bedoeld, wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die hierdoor ontstaat.
 • Een opdracht die opdrachtgever aan Custom Wraps heeft toevertrouwd voor uit te voeren werkzaamheden blijft voor risico van de opdrachtgever. Laatstgenoemde dient deze opdracht voor eigen risico toereikend te verzekeren.

Artikel 5 Annulering.

 • Voor elke opdracht vragen wij een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag. Indien de opdrachtgever besluit de opdracht te annuleren is er geen recht op restitutie.

 Artikel 6 Garantiebepalingen.

Carwrapping

 • Op auto’s tot 3 jaar geven wij 5 jaar garantie op de montage van de folie.
 • Op auto’s tussen 3 en jaar jaar oud geven wij 2 jaar garantie op de montage van de folie.
 • Auto’s ouder dan 5 jaar worden op eigen risico gewrapt.
 • Auto’s die overgespoten zijn, met herstelde (lak)schade, of geschuurd zijn worden op eigen risico gewrapt.
 • De garantie is enkel geldig wanneer de wrap wordt onderhouden met de door ons aanbevolen producten.
 • De garantie is alleen geldig wanneer de eerste controle binnen 14 dagen na aflevering plaatsvindt (tenzij anders overeengekomen) Na 6 maanden dient de auto opnieuw voor controle langs te komen.

Garantiebepalingen carwrapping komen te vervallen indien:

 • Er met de auto door de wasstraat gereden wordt.
 • Er onderdelen schade hebben gehad en/of overgespoten zijn.
 • De periodieke controles niet (op tijd) zijn uitgevoerd.
 • De opdrachtgever niet z.s.m na het constateren van de gebreken Custom Wraps in kennis stelt.
 • Custom Wraps niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
 • Derden zonder voorkennis of toestemming van Custom Wraps werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Custom Wraps verrichte werkzaamheden.

 Gespoten onderdelen

 • Wij geven 1 jaar garantie op remklauwen, velgen en/of andere gespoten onderdelen. Indien er onderdelen vervangen worden (remblokken, banden ect.) binnen de garantietermijn komt de garantie te vervallen.

Ramen tinten

 • Wij geven 7 jaar garantie op het tinten van ramen, hiervan krijgt u een certificaat mee. Wanneer de auto verkocht wordt komt de garantie te vervallen.

 ​Artikel 6 De betaling.

 • Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
 • De betaling dient te geschieden voordat de auto wordt afgeleverd. Hiervan dient een betaalbewijs te worden overlegd. De betaling kan ook contant worden voldaan.
 • Indien schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, dan is Custom Wraps gerechtigd over de niet betaalde bedragen 15% buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 ​Artikel 7 Aflevering.

 • Aflevering van de auto of andere voertuigen waaraan Custom Wraps de werkzaamheden heeft verricht, geschiedt op het terrein van Custom Wraps. Op verzoek kan de aflevering ook elders geschieden. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening opdrachtgever.
 • Indien opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van beëindiging van uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Custom Wraps stallingskosten in rekening brengen.
 • Vanaf het moment na kennisneming van beëindiging van de opdracht is Custom Wraps gerechtigd de auto buiten het terrein van Custom Wraps neer te zetten, opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele schades en/of diefstal. En dient zich hiervoor toepasselijk te verzekeren.

 Artikel 8 Afwijkingen.

 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Een eventueel overeengekomen afwijking geldt eenmalig.