ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Custom Wraps statutair gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 81248687 hierna te noemen Custom Wraps

Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

de auto: personenauto waarvan het totaalgewicht incl. laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500kg.

de overeenkomst: de overeenkomst van koop en plaatsing van onderdelen, reparatiewerkzaamheden en en transport van auto’s. Onder onderdelen wordt ook verstaan folie (wrapfolie en Xpel Paint Protection Film)

de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, het tunen van auto’s en transportwerkzaamheden;

de opdrachtgever: degene die Custom Wraps een opdracht geeft tot het kopen van onderdelen en het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 1 – De offerte.

De offerte van wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de aangegeven termijn.

Wij accepteren alleen opdrachten waarvan de offerte online is geaccepteerd of na uw schriftelijke (e-mail) opdracht naar aanleiding van onze offerte te hebben ontvangen. Mondeling genoemde bedragen zijn richtprijzen en niet geldig als offerte!

Na het accepteren van de offerte dient er 40% van het totaalbedrag te worden aanbetaald. Wanneer deze aanbetaling ontvangen is staat hij na bevestiging van Custom Wraps vast in de agenda.

Het -Indien nodig- strippen (de- en hermonteren van handgrepen, (kop)lampen, strips, antennes, spoilers, roosters, emblemen en typeplaatjes ed.) van het voertuig is standaard inbegrepen in het in de offerte genoemde bedrag tenzij anders vermeld.

Offertes zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

 Artikel 2 – De overeenkomst.

De overeenkomst dient schriftelijk, dan wel elektronisch (E-mail of WhatsApp) te worden vastgelegd. In deze overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

de door opdrachtgever gewenste onderdelen

de omschrijving van de werkzaamheden

de prijzen van de onderdelen en werkzaamheden

de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum

de verwijzing naar de garantiebepalingen

de wijze van betaling

Artikel 3 De opdracht.

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door opdrachtgever gegeven opdracht komt pas tot stand nadat deze door Custom Wraps is bevestigd. Een bevestiging van de opdracht wordt desgewenst aan opdrachtgever verstrekt.

Artikel 4 Aanlevering van de auto.

Wij wrappen uitsluitend met hoogwaardige carwrap folies van de merken 3M, Avery, en Xpel en dus niet met zelf aangeleverde materialen.

Wrappen gebeurt bij voorkeur in onze werkplaats (tenzij anders overeengekomen) en uitsluitend op afspraak.

Voertuigen dienen schoon gewassen, zonder wax en vuilresten te worden aangeleverd. Extra schoonmaakkosten zijn €45,- en zullen op de factuur worden bijgevoegd.

Ongelakte delen worden standaard niet gewrapt en vallen niet onder het geoffreerde bedrag, tenzij anders vermeld in de offerte. Voertuigen met (herstelde) lakschade en of andere schade of ouder dan 3 jaar worden op eigen risico gewrapt.

Custom Wraps is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van in de auto achter gelaten goederen.

Het voertuig dient op de middag of avond vóór de geplande uitvoering bij ons schoon aangeleverd te worden. Om de kwaliteit van ons werk te kunnen waarborgen dient het voertuig te acclimatiseren in onze werkplaats. Ook raden wij aan als de auto gereed is deze nog een nacht te laten staan in onze werkplaats zodat de folie zijn optimale kleefkracht kan bereiken bij de juiste temperatuur.

Vóór het aanbrengen van een carwrap worden de emblemen en typeplaatjes door ons verwijderd. Deze kunnen door het proces niet altijd worden terug geplaatst. In dergelijke gevallen kunnen wij tegen betaling de originele emblemen en typeplaatjes bij de dealer bestellen en terug te plaatsen.

Bij het wrappen van interieurdelen waar een airbag in of onder gemonteerd zit kan het zijn dat deze niet of niet volledig werkt zoals bedoeld, wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die hierdoor ontstaat.

Bij het wrappen dienen er diverse onderdelen gedemonteerd te worden. Hiervoor dienen er stekkers losgemaakt te worden van parkeersensoren en veiligheidssystemen. Na het monteren van deze onderdelen kan het zijn dat (veiligheids)systemen een storing geven. Deze storingen kunnen door de dealer gereset worden of de systemen kunnen door de dealer opnieuw gekalibreerd worden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor deze storingen omdat wij hier geen invloed op hebben.

Een auto of ander object die opdrachtgever aan Custom Wraps heeft toevertrouwd voor uit te voeren werkzaamheden blijft voor risico van de opdrachtgever. Laatstgenoemde dient deze auto of het object voor eigen risico toereikend te verzekeren.

Artikel 5 Annulering.

Voor elke opdracht vragen wij een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag. Indien de opdrachtgever besluit de opdracht te annuleren is er geen recht op restitutie.

Artikel 6 Garantiebepalingen.

Carwrapping

Op auto’s tot 3 jaar geven wij 3 jaar garantie op de folie en de montage.

Op auto’s ouder dan 3 jaar geven wij 1 jaar garantie op de folie en de montage.

De garantie is enkel geldig wanneer de wrap wordt onderhouden met de door ons aanbevolen producten.

De garantie is alleen geldig wanneer de eerste controle binnen 14 dagen na aflevering plaatsvindt (tenzij anders overeengekomen) Na 6 maanden dient de auto opnieuw voor controle langs te komen.

XPEL

Op de folie zit een fabrieksgarantie van 10 jaar

Garantiebepalingen komen te vervallen indien:
Er met de auto door de wasstraat gereden wordt.
Er onderdelen schade hebben gehad en/of overgespoten zijn.
De periodieke controles niet (op tijd) zijn uitgevoerd.
De opdrachtgever niet z.s.m na het constateren van de gebreken Custom Wraps in kennis stelt.
Custom Wraps niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen
Derden zonder voorkennis of toestemming van Custom Wraps werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Custom Wraps verrichte werkzaamheden.

Gespoten onderdelen

Wij geven 1 jaar garantie op remklauwen, velgen en/of andere gespoten onderdelen. Indien er onderdelen vervangen worden (remblokken, banden ect.) binnen de garantietermijn komt de garantie te vervallen.

Ramen tinten

Wij geven levenslange garantie op het tinten van ramen, hiervan krijgt u een certificaat mee. Wanneer de auto verkocht wordt komt de garantie te vervallen.

Artikel 6 De betaling.

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde factuur afgegeven.

De betaling dient te geschieden op het moment dat u de auto op komt halen.  De betaling kan ook contant worden voldaan. U kunt bij ons ook pinnen.

Vaste zakelijke klanten kunnen op rekening betalen met een betalingstermijn van 14 dagen.

Indien schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen Custom Wraps gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze verhoging van het factuurbedrag is de voorwaarde waaronder Custom Wraps uitstel verleent. De verhoging gaat 14 dagen na verzending van de factuur in.

Artikel 7 Aflevering.

Aflevering van de auto of andere zaak waaraan Custom Wraps de werkzaamheden heeft verricht, geschiedt op het terrein van Custom Wraps. Op verzoek kan de aflevering ook elders geschieden. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening opdrachtgever.

Indien opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van beëindiging van uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Custom Wraps stallingskosten in rekening brengen.

Vanaf het moment na kennisneming van beëindiging van de opdracht is Custom Wraps gerechtigd te auto buiten het terrein van Custom Wraps neer te zetten, opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele schades en/of diefstal. En dient zich hier voor toepasselijk te verzekeren.

Artikel 8 Afwijkingen.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Een eventueel overeengekomen afwijking geldt eenmalig.

Wij zijn gesloten

I.v.m. de voorjaarsvakantie zijn wij gesloten van 19 februari t/m 25 februari.

U kunt ons bereiken via e-mail op info@customwraps.nl of via whatsapp op 078-2032323.

Telefonisch zijn wij even niet bereikbaar.